Open post
xin xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng

Quảng Cáo Thực Phẩm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì các tổ chức, cá nhân sau khi đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm và muốn quảng cáo sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào thì phải có trách nhiệm đăng ký Xin xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm tại Cơ quan nhà nước có thẩm, quyền.

Continue readingMore Tag